apspragėti

apspragė́ti, àpspraga, -ė́jo intr. 1. K, apkristi išspragėjusiomis kibirkštimis. 2. Rmš apskrusti, apkepti: Jau laikas imt bulvės iš pečiaus – jau apspragė́jo Dbč. Mūs tėvu[i] [reikia], ka mėsa būt apspragė́jus Pv. \ spragėti; apspragėti; įspragėti; išspragėti; nuspragėti; paspragėti; prispragėti; suspragėti; užspragėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nuspragėti — nuspragėti, nùspraga, ėjo; Ser žr. apspragėti 2. spragėti; apspragėti; įspragėti; išspragėti; nuspragėti; paspragėti; prispragėti; suspragėti; užspragėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspragėti — išspragėti, ìšspraga, ėjo intr. 1. KI158 spragant išlėkti. 2. Rtr, KŽ, Vlk nuo karščio paruduoti, apskrusti: Avižos išspragėjo Š. Jau žirniai išspragėję – gali imt ir valgyt Lp. Mano ir mesos išspragėj[o] Lp. 3. Skr nuo karščio pleišėjant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspragėti — paspragėti, pàspraga, ėjo intr. 1. NdŽ, Ser kurį laiką spragėti. 2. NdŽ kiek apskrusti: Ot man gardūs paspragėję bulbiniai blynai! Dg. spragėti; apspragėti; įspragėti; išspragėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispragėti — prispragėti, prìspraga, ėjo intr. Ds pribyrėti, prikristi (išspragėjusių kibirkščių): Nuo eglinių medžių prispragėjo viralas sprogėlių J. Prispragėjo puodas žiežirbų Ob. spragėti; apspragėti; įspragėti; išspragėti; nuspragėti; paspragėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spragėti — spragėti, sprãga, ėjo intr. 1. R, N, K, Kos59, M, RtŽ, L, LVIII1015, Rtr, Š, Ser, DŽ traškėti, spragsėti plyšinėjant, trūkinėjant nuo karščio ar šalčio: Ugnis degė spragėdama KI695. Uždegė mišką, pušelės sprãga tik KzR. Gluosnis labai sprãga,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suspragėti — suspragėti, sùspraga, ėjo intr. NdŽ 1. Ser pradėti spragėti. 2. Mrs suskrusti, sukepti: Per ilgai laikėm pečiuj, ir visa mėsa suspragėjo Alvt. spragėti; apspragėti; įspragėti; išspragėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užspragėti — užspragėti, ùžspraga, ėjo intr. spragant užkristi (apie kibirkštį): Negerai nuogam prie ugnies, gali užspragėti Pc. Užspragėjo ant kelių, ir pradegė suknelė Ds. spragėti; apspragėti; įspragėti; išspragėti; nuspragėti; paspragėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įspragėti — įspragėti, į̃spraga, ėjo intr. K, KŽ spragant įskristi, įlėkti: Pažiūrėk, kad nebūtų skiedrelių apie leženką, kad neįspragėtų! Pc. spragėti; apspragėti; įspragėti; išspragėti; nuspragėti; paspragėti; prispragėti; suspragėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.